1. Människan i centrum  

År 2020 ska avfallshantering utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och erbjuda den service som efterfrågas i syfte att uppfylla planens mål. Insamling och behandling ska vara anpassad så att arbetsmiljön för dem som hanterar avfallet är god.

År 2012 ska:

 • avfallshanteringen vara en del i kommunernas planarbete och utgå från gemensamma riktlinjer vid ny- och ombyggnation, 
 • prioriterade arbetsmiljöproblem enligt kartläggning 2009 vara åtgärdade, 
 • beslut ha tagits om vilka gemensamma insamlingstjänster som kommunerna ska tillhandahålla. Tjänsterna ska vara anpassade till människors behov.

 

2. Rätt kvalitet på avfallet

År 2020 ska allt avfall vara rätt sorterat.

Det innebär att avfall ska sorteras efter hur det ska tas omhand. Det sorterade avfallet ska uppfylla de krav som respektive behandlingsanläggning ställer.

År 2012 ska:

 • det ha kartlagts hur hushållsavfallet ska sorteras och hur det ska behandlas, 
 • minst 80 procent av hushållen ha kunskap om varför avfall ska sorteras, och vilken nytta det gör, 
 • det finnas rutiner för avfallshantering vid extraordinära händelser.

 

3. Minska avfallsmängden


Resurshushållning ska stimuleras för att minska avfallets mängd.

Det innebär att på olika sätt visa människor hur livsstil och konsumtionsmönster kan förändras så att avfallsmängden minskar.

År 2012 ska:

 • minst 10 procent fler invånare än 2009 göra medvetna val med syfte att minska avfallsmängden,
 • minskning av avfallsmängd finnas med i kommunernas och SÖRABs upphandlingar, 
 • mängden mat som kasseras inom kommun ens verksamheter minska med 25 procent jämfört med 2009, 
 • alla livsmedelslokaler ha haft tillsyn på all sin avfallshantering.

 

4. Minska avfallets farlighet

 

År 2020 ska inget farligt avfall finnas blandat med annat avfall.

Det innebär att människor ska vara medvetna om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Det ska vara lätt att sortera rätt. Uppkomsten av farligt avfall ska förebyggas genom dialog med producenter för att undvika att farliga ämnen byggs in i varor och produkter.

År 2012 ska:

 • minst 90 procent av hushållen ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas,
 • minst 90 procent av hushållen anse sig ha tillgång till ett tillfredsställande insamlingssystem för farligt avfall,
 • det finnas rutiner för vad som ska göras när nya typer av farligt avfall upptäcks hos hushållen,
 • minskning av farligt avfall finnas med i kommunernas och SÖRABs upphandling av varor och tjänster,
 • minst 90 procent av byggherrarna och byggentreprenörer i SÖRAB-regionen ha kunskap om vad som är farligt i bygg- och rivningsavfall och hur det ska hanteras,
 • minst 50 procent av icke anmälnings- eller tillståndspliktiga företag, som klassas som miljöfarlig verksamhet, ha haft tillsyn på sin hantering av farligt avfall.

 

5. Öka återanvändningen

 

Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.

Det innebär att återanvändning ska stimuleras genom nyttjande av ny teknik och samarbete med företag/ organisationer. System för att återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga.

År 2012 ska: 

 • minst 80 procent av invånarna uppge att de "handlar" med begagnade och/eller återanvända varor,
 • hanteringen av schaktmassor och liknande vara kartlagd samt förbättringsåtgärder föreslagna.

 

6. Öka materialåtervinningen


År 2020 ska minst 50 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas och materialåtervinningen från verksamheter ska öka.

Det innebär att minst 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Varje verksamhet ska källsortera så att minst ett avfallsslag kan materialåtervinnas.

Det innebär också att minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. Resterna vid behandlingen ska vara så rena att de går att återföra till åker- eller skogsmark.

 

År 2012 ska:

 
 • minst 40 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall,
 • högst 10 procent förpackningar och returpapper finnas i säck- och kärlavfallet, 
 • minst 50 procent av matavfallet från restauranger, storkök och butiker samlas in och behandlas biologiskt,
 • minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling, inklusive hemkompostering, 
 • återvinningscentralerna ha en bättre tillgänglighet jämfört med år 2006.

 

 

7. Energiutvinning med rätt bränsle till förbränning och biogas som drivmedel

 

År 2020 ska brännbart avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas användas som bränsle. Biogas kan ersätta fossila bränslen.

Det innebär att icke brännbart avfall ska sorteras bort. Bränslet ska vara så rent att aska och slagg till största del kan återvinnas. Vid förbränningen ska el och värme produceras. Vid rötning av matavfall ska biogas utvinnas och användas som fordonsbränsle eller på annat sätt ersätta fossilt bränsle. 

År 2012:

 • Ska det finnas en åtgärdsplan för kvalitetssäkring av avfall till förbränning och rötning,
 • Får det finnas högst 5 procent i säck- och kärlavfallet som inte går att förbränna,
 • Ska behandling av matavfall med biogasproduktion vara säkerställd.

 

8. Deponering – ingenting på tipp i onödan

År 2020 ska deponering bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. Nedlagda deponier ska inte vara någon risk för människors hälsa eller miljön.

Det innebär att bara avfall som det inte finns några andra behandlingsmetoder för ska deponeras. Endast deponier som uppfyller högt ställda krav ska användas. Det innebär även att nedlagda deponier ska vara inventerade och undersökta. Deponier som utgör en risk för människors hälsa eller miljön ska åtgärdas.

År 2012 ska:

 • Det finnas en åtgärdsplan för att minska deponeringen,
 • Det finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier ska prioriteras och hanteras

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår