Nästa avfallsplan 

Den nuvarande regionala avfallsplanen för SÖRAB-regionen antogs av SÖRAB-kommunerna år 2008. Planen omfattar regionala angelägenheter inom avfallshanteringen i SÖRAB:s nio delägarkommuner. Nuvarande avfallsplan sträcker sig över perioden 2009-2020. När nuvarande avfallsplan avslutats ska den ersättas, i enlighet med aktuell lagstiftning som säger att var kommun i Sverige skall ha en avfallsplan.

 

Precis som 2009 så präglas regionen fortfarande av en stor tillväxt som leder till ökade avfallsmängder och större krav på avfallshanteringen, återvinning och förebyggande åtgärder.   

 

Arbetet med framtagandet av nästa avfallsplan avses involvera inte bara avfallsansvariga tjänstepersoner och nämndledamöter i kommunerna utan även andra berörda kommunala funktioner såsom miljötillsyn, miljöstrategiskt arbete och fysisk planering etc.

 

En viktig del i det framtida arbetet med avfallsplanen blir att kommunicera mål, åtgärder och strategier med berörda aktörer, såsom fastighetsägare, näringsliv, entreprenörer och intresseorganisationer i respektive kommun. Ett arbete vi ämnar påbörja redan i etableringsprocessen.

 

Avfallsplanen tas fram i enlighet med naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan. Samrådsprocesser, utställning och remittering sker i enlighet med kommunernas rutiner.

 

De övergripande målen med att ta fram en ny avfallsplan är:  
- Att ersätta utgående avfallsplan.                                                                                                                                   

- Att anpassa den nya planen till de kommande nya föreskrifterna för framtagande av en kommunal avfallsplan, nationella etappmål, regionala och lokala mål och annan gällande lagstiftning  
- Att sätta upp gemensansamma mål för avfallshanteringen till år 2032. 
- Att fortsätta att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamt uppsatta mål.  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår