SÖRAB-kommunerna söker
nya insamlingssystem

SÖRAB har engagerat Miljö- och projekteringsbyrån för att undersöka utveckling, trender och nyheter avseende insamlingssystem för hushållsavfall. Rapporten håller nu på att slutföras.

Arbetet har skett i dialog med SÖRAB:s insamlingsgrupp. Undersökningen är ett led i genomförandet av SÖRAB:s avfallsplan och resultatet avses utgöra underlag vid utveckling av insamlingssystemet för hushållsavfall i enlighet med avfallsplanens mål:

”År 2012 ska beslut ha tagits om vilka gemensamma insamlingstjänster som kommunerna ska tillhandahålla. Tjänsterna ska vara anpassade till människors behov.”


Insamlingssystemets utformning och servicenivå bedöms vara av stor betydelse för möjligheten att uppnå avfallsplanens mål om ökad materialåtervinning:

”År 2020 ska minst 50 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas och materialåtervinningen från verksamheter ska öka.”

Syftet med undersökningen är att ta fram en förteckning över alternativa, ej allmänt vedertagna/välkända insamlingssystem och lösningar under utveckling på marknaden i framförallt Sverige men även utomlands för insamling av hushållens avfall. Således innefattas såväl nya system och tekniker som förbättringar av befintliga. Maskinella system som inte redan finns i SÖRAB-kommunerna är av särskilt intresse.

Förteckningen innefattar följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter till leverantörer
 • Eventuella hänvisningar till hemsidor
 • Bebyggelsetyp där lösningen kan användas (villa resp. lägenhet)
 • Arbetsmiljö (bedömning om nuläget - ”acceptabel” eller ”inga problem idag men kan bli på sikt” - samt ev kommentarer om särskilda förbättringar)
 • Kundperspektiv (kommentarer om konsekvenser för hushållen, inklusive informationsbehov)
 • Övrigt (kommentarer om t.ex. erfarenheter, etablerbarhet, typ av insamlingsfordon, möjlighet till eftersortering, konsekvenser i behandlingsledet, kostnadsnivå etc)

Undersökningen är avgränsad till insamling av hushållsavfall med avseende på följande avfallsslag:

 • Trädgårdsavfall och grovavfall
 • Matavfall
 • Slam och fett
 • Restavfall
 • Förpackningsavfall
 • Returpapper
 • Elavfall och FA (främst för flerbostadshus)

System som tillämpas i SÖRAB-regionen eller redan har utretts är inte prioriterade i undersökningen men nyheter inom sådana system kan ändå vara av intresse. Exempel på lösningar som tillämpas i SÖRAB-regionen eller redan har utretts är sopsug, optisk sortering, återvinningscontainer, FA-bil, FA-skåp och ”röd box”. System som inte fungerar ur ett arbetsmiljöperspektiv, t.ex. komprimerande säck-karuseller, omfattas inte av undersökningen.

Rapporten kommer i början av nästa år att finnas på Avfallsplanens hemsida. Den sidan kan nås via SÖRABs hemsida.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår