Ny nationell avfallsplan och annat avfallsnytt från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en ny nationell avfallsplan. Planen ska uppfylla kraven i det nya ramdirektivet för avfall och vara klar våren 2011. Men det är inte det enda de sysslar med på verket.

Några andra exempel av vad som händer på Naturvårdsverket:

  • Naturvårdsverket har påbörjat en förstudie till ett nationellt program för förebyggande av uppkomst av avfall.
  • En grupp som arbetar med frågan om förebyggande av avfall har etablerats inom det Nordiska ministerrådet.  Under året kommer två studier att genomföras; en om hur livsmedelssvinn från butiker och grossister kan förebyggas och en om åtgärder för att förebygga avfall inom bygg- och anläggningsbranschen.
  • En nationell grupp för att minska matavfallet har bildats, Samverkansgruppen för minskat matavfall (SaMMa). I gruppen ingår än så länge representanter från Livsmedelsverket, Konsumentföreningen Stockholm, SLU, Svensk Dagligvaruhandel, Linköpings universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Livsmedelsföretagen. Den 22 november planeras ett seminarium med fokus på hur svinnet i livsmedelskedjan kan minskas.
  • Naturvårdsverket har tagit fram vägledning på webben om hantering av bygg- och rivningsavfall. http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Avfall/Hantering-och-behandling-av-avfall/Vagledning-for-hantering-och-tillsyn-av-bygg--och-rivningsavfall/
  • Naturvårdsverket ska på regeringens uppdrag utveckla riktlinjer för servicenivå för insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall. Naturvårdsverket ska i detta arbete vara i kontakt med företrädare för kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting, Avfall Sverige och andra berörda aktörer kommer att bjudas in att medverka i arbetet. Uppdraget ska vara klart till den 30 november 2010.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår