Nationell strategi för biogas

Rötning av lämpligt avfall ger en värdefull möjlighet att sluta kretsloppet av växtnäring och ger därmed en stor samhällsekonomisk nytta vid sidan av den producerade biogasen. Det konstaterar Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket i en sektorsövergripande biogasstrategi.

Rapporten ”Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi” är resultatet av ett regeringsuppdrag som syftar till att på lång och kort sikt öka användningen av biogas. Bakom rapporten står Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. I rapporten konstateras att den samhällsekonomiska vinsten med biogas är mer beroende av hur den produceras än vad den används till.

– Samhället tjänar på att med stöd och krav öka biogasproduktionen där man då minskar utsläppen av metan till luften. Detta förutser vi skulle mer än fördubbla biogasproduktionen i landet, säger Tomas Kåberger, Energimyndighetens generaldirektör.

All biogas är inte lika beroende av stöd för att konkurrera och all biogas medför inte heller samma samhällsnyttor. Förutsättningarna innebär att kostnaderna varierar kraftigt beroende på vilka råvaror som används. Rapporten visar att både det samhällsekonomiska och företagsekonomiska värdet är störst, att det är både billigast och bäst, i de fall rötningen blir en del i att sluta kretsloppet av växtnäring. Utredningen räknar med att den totala mängden biogas genom rötning kan öka från dagens cirka 1,5 till mellan 3 och 4 TWh.

– Förslaget maximerar den miljö- och klimatnytta som man kan få genom rötning. Vi vill öka den biogasproduktion som ger störst nytta, det vill säga ur avloppsslam, matavfall, restaurang- och annat livsmedelsavfall samt gödsel. Biogas som drivmedel bör prioriteras till tunga fordon i stadsmiljö där miljöeffekterna gör störst nytta. säger Eva Smith, stf. generaldirektör på Naturvårdsverket.

– Matavfall och biogas är prioriterade frågor för Avfall Sverige och alla Sveriges kommuner. Biogasstrategin visar tydligt att vi arbetar på rätt sätt och med rätt frågor. Strategin lyfter tydligt upp kommunernas stora betydelse för att få till stånd en fungerande biogasproduktion, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige

Några punkter Avfall Sverige anser varit särskilt viktiga att utredningen pekar på är:

  • Insamling av matavfall i hushållsavfall bör utvecklas för att stärka biogasutvecklingen.
  • Alla aktörer uppmanas till ökad samverkan och samutnyttjande för att utnyttja stordriftsfördelar.
  • Fordonsgas i tunga fordon premieras och regelsystemet anpassas så att det blir mer attraktivt att i tätorter använda fordonsgas i tunga fordonsflottor.
  • Jämfört med andra energislag intar biogas från rötning av avfall en särställning. Ingen annan bioenergi kan sluta kretsloppet och därmed ge samma unika miljönyttor i växtnäringsåterföring och minskad klimatpåverkan.
  • Eftersom de största samhällsnyttorna är kopplade till avlopps- och avfallsströmmarna fokuserar biogasstrategin i första hand på ett bättre utnyttjande av dessa substrat.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår