SÖRAB i mångt och mycket
positiva till regeringens
avfallsförslag

Den 21 december går remisstiden ut för regeringens avfallsutredning. SÖRAB är remissinstans och ställer sig positiva till det mesta som föreslås men har även några invändningar mot vissa förslag.

För att vi ska kunna uppfylla de mål våra ägarkommuner satt upp i den gemensamma avfallsplanen krävs förändring i avfallssystemen slår SÖRAB fast i remissvaret. SÖRAB ställer sig positiv till huvudförslaget om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar samt att det ställs krav på generell matavfallsinsamling. Insamling i materialströmmar tycker bolaget är intressant. Att få plats för avfall i samhällsplaneringen är ett måste.

SÖRAB är negativa till ett delat ansvar för insamling av grovavfall och anser att ett ansvar ska vara förenat med att det finns en huvudman som har och tar ansvar. SÖRAB anser också att kommunerna ska ha fortsatt ansvar för matavfallsinsamling från storkök och butiker. I vår region är sådan verksamhet ofta samlokaliserad med bostadsbebyggelse, samma hus och samma soprum, varför en samordnad insamling kan ge minskade transporter som andra miljömässiga fördelar. Sedan 2005 har kommunerna och SÖRAB tillsammans succesivt byggt upp insamlingen av matavfall från verksamheter. Det är ingen självklarhet för många av verksamheterna att ansluta. Det kan vara såväl praktiska, kunskapsmässiga som ekonomiska hinder och SÖRAB bedömer att verksamheten på intet sätt står på egna ben och därför heller ännu inte är mogen att sättas ut på en marknad om vi ska kunna fortsätta omställningen att få rent substrat till våra åkrar och biogas till våra fordon.

Avfallskvarnar som systemlösning är inte heller något som SÖRAB förespråkar. Enligt flera utredningar bolaget gjort kring detta pekar allt på att kvarnar inte kan vara en systemlösning därför att den miljömässigt och mest ekonomiska lösningen är insamling av matavfall via separata kärl. (Se rapporter från BOA-projektet »)

Sollentuna kommun och Täby kommun är också remissinstanser. De liksom branschorganisationen Avfall Sverige säger också ja till att kommunerna tar över insamlingen av förpackningar och tidningar. Det är logiskt och kommer att leda till ökad service, bättre insamlingssystem och ökad återvinning, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar till regeringen.

Regeringen väntas lägga en avfallsproposition till riksdagen under våren.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår