Avfallsområdet prioriteras för att Sverige ska nå miljömålen

För att Sverige ska nå sina miljömål har regeringen fattat beslut om 13 nya etappmål som ska vägleda myndigheter, kommuner och näringsliv. Fyra områden prioriteras: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Dessutom har alla miljökvalitetsmål fått preciseringar.

De svenska miljökvalitetsmålen har nyligen fått en uppsättning etappmål. Fyra prioriterade områden – luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald – har fått tretton etappmål.

Regeringen har också beslutat om preciseringar av de olika miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och de kommer att användas i det löpande uppföljningsarbetet av målen.

De nya etappmålen och preciseringarna visar vilka områden inom miljöarbetet som regeringen tycker att länsstyrelser, myndigheter, kommuner och näringsliv ska prioritera.

Avfall ett prioriterat område
Regeringen skriver i sitt beslut att det svenska arbetet inom avfallsområdet är framgångsrikt. Avfallshanteringen är i dag betydligt mer resurseffektiv och orsakar mindre miljöpåverkan än för tio år sedan. Avfall är en del av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt odlingslandskap och bidrar även till att nå vissa delar av generationsmålet.

För att nå generationsmålet och flera av miljökvalitetsmålen behöver mängden avfall minskas. Resurserna i avfallet behöver tas tillvara och risker för spridning av farliga ämnen i avfall minimeras. Avfallsmängderna fortsätter dock att öka generellt, men Avfall Sverige har uppmätt minskade mängder avfall från hushållen de senaste två åren. Enligt Miljömålsrådets fördjupade utvärdering år 2008 är de ökande avfallsmängderna, tillsammans med återvinningen av matavfall och frågan om återföring av fosforföreningar i avloppsslam, de stora kvarvarande utmaningarna inom området.

Två etappmål för avfall
Två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet har fastställts, nämligen för en
– ökad resurshushållning i livsmedelskedjan, och
– ökad resurshushållning i byggsektorn.
Mot bakgrund av att det finns stora möjligheter att öka resurshushållningen i och minska miljöpåverkan från livsmedelssektorn och byggsektorn fastställs etappmål för just dessa områden. När det gäller byggsektorns etappmål så handlar det även om att genomföra ett mål som finns i avfallsdirektivet. 

Läs Regeringens beslut i sin helhet » 
Läs mer om Sveriges miljömål på Miljömålsportalen »

De totalt 16 miljökvalitetsmålen visar alla samhällsaktörer vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken. Systemet har ett övergripande generationsmål, som innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför våra gränser.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår