Examensarbete: "Varför upplevs
tvekan inför en anslutning till
matavfallsinsamling i Solna?
- En kvalitativ studie ur ett
fastighetsägarperspektiv"

Linnéa Thunberg, Stockholms Universitet, 2012

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna stad och har som syfte att undersöka varför vissa styrelser i bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare känner tvekan kring att ansluta sin fastighet till matavfallsinsamlingen samt vad för faktorer som spelar in för att de skulle överväga en anslutning till matavfallsinsamlingen. Resultatet ska kunna vara till hjälp i kommunens utformande av det fortsatta arbetet med matavfallsinsamling.

Enligt EU:s avfallshierarki är återvinning av det avfall som redan uppkommit att föredra framför bortskaffande av det. I enlighet med det svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö skulle 35 procent av det genererade matavfallet i Sverige sorteras ut och behandlas biologiskt till år 2010. Detta mål lyckades inte uppfyllas då enbart 20 procent av matavfallet samlades in år 2010. Därför är det viktigt med fortsatt arbete på kommunal nivå med att sortera ut och behandla kommunens genererade matavfall. Solna stad har samlat in matavfall för biologisk behandling sedan år 2009 och har målen om en 35 procent insamling och biologisk behandling av kommunens matavfall till år 2020, vilka uttrycks i SÖRAB:s avfallsplan, att utforma arbetet med matavfallsfrågan efter. År 2011 samlades 13 procent av kommunens matavfall in.

Resultatet från studien visar på att styrelser i bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare upplever svårigheter med att engagera de boende i föreningen eller hyresfastigheten, samt att mer praktisk hjälp från kommunen skulle krävas för att få dem att ansluta sig. Det framgår även att det är svårt att samordna den här typen av projekt i stora bostadsrättsföreningar samt att utrymmesbrist är ett hinder. Villaägare uppger praktiska problem och brist på information som anledningar till att de inte utsorterar matavfall.

Vidare visar resultatet att majoriteten av samtliga respondenter menar att miljöaspekten är viktig att framhäva i sammanhanget, men att ekonomiska incitament är mer relevanta att framhålla för att få fler att ansluta sig till matavfallsinsamlingen.

De slutsatser som framkommit efter genomförd studie är att fortsatt fokus på matavfallsinsamling krävs i Solna för att kunna nå målen i avfallsplanen till år 2020. Utökad personalstyrka inom området är ett lämpligt politiskt beslut för att kunna upprätthålla anslutningstakten. För att kunna ge kunden ett starkare ekonomiskt incitament att ansluta sig vore införande av viktbaserad avfallstaxa ett alternativ i kommunen. Att använda sig av målgruppsinsriktad kommunikation är även av relevans för att nå ut till så många som möjligt.

Hela ex-jobbet kan du ladda ner här >>

Jenny Särnholm, informatör i Solna stad, arbetar bl a med att inspirera Solnaborna till att sortera ut sitt matavall. Foto Björn Leijon.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår