Uppföljning av första delmålsperioden 2009-2012 -
vi har ett resultat!

Fyra år har gått sedan den gemensamma avfallsplanen antogs av de nio SÖRAB-kommunerna. Fyra år av målfokuserat arbete. När vi nu summerat denna första delmålsperiod kan vi konstatera att många mål har nåtts eller är på god väg, och att en hel del har skett inom avfallsområdet i regionen.

Nu är matavfallsinsamlingen på gång i hela regionen och vi  överträffade till och med insamlingsmålet på 10%. Men det finns fortfarande mycket tidningar och förpackningar, som egentligen hör hemma på en återvinningsstation, i soppåsarna. Enligt målet skulle det endast finnas högst 10% förpackningar och tidningar i soppåsarna 2012. Våra plockanalyser visar att det är 22% sådant material kvar. Här finns alltså en hel del kvar att göra. Invånarna efterlyser bekvämare och mer fastighetsnära insamlingssystem. Vi kan konstatera att själva insamlingssystemet nog är den största utmaningen att lösa. Där hade vi hoppats ha kommit längre. Under planperioden har vi studerat olika insamlingssystem, Skånemodellen, Oslomodellen, avfallskvarnar, andra varianter på fastighetsnära insamling, men ännu inte hittat någon lösning för vår region. I slutet av planperioden tillsattes en nationell utredning om insamling och ansvar för delar av hushållsavfallet och det har temporärt försenat vårt arbete för ett framtida kundanpassat insamlingssystem.

90% av hushållen har kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas, men nöjdheten med insamlingssystemet är inte lika stort. I plockanalysen bestod 0,6% av avfallet farligt avfall. Det betyder 600 kg farligt avfall i våra soppåsar årligen. För farligt avfall i soporna har vi nolltolerans, så här krävs snara förbättringar i sortering och insamling.

80% av hushållen vet varför avfall sorteras och vilken nytta det gör enligt vår kundenkät. Man önskar dock mer återkoppling kring resultatet, vilket blir en prioriterad fråga i kommunikationsplanen för den nya delmålsperioden 2013-2016. Enligt kundenkäten upplever man också att återvinningscentralerna har bättre tillgänglighet nu än 2006. Under åren som gått har öppethållandet utökats på flera av SÖRABs anläggningar och en mobil återvinningscentral har kommit till.

I dokumentet Uppföljning av delmålen 2009-2012, som är en bilaga till förslagen till mål för perioden 2013-2016 finns en redovisning över måluppfyllelsen. Dokumentet finns på Avfallsplanesajten: http://avfallsplan.sorab.se. Du kan också komma till Avfallsplanesajten via SÖRABs hemsida: www.sorab.se. På denna sajt finns också i en annan bilaga, Rapporter m.m., en förteckning över alla de utredningar som genomförts under planperioden.

Sammanfattningsvis kan sägas att nu är matavfallsinsamlingen igång, mottagningsanläggning har byggts för detta avfall, biogasmack finns på plats, arbetsmiljöproblem har inventerats och åtgärdats, skolinformatör är ute i skolorna, två skolsajter finns på plats, skolkökspersonal har informerats om matsvinn, återvinningscentralerna är mer lättillgängliga, samarbete sker med frivilligorganisationer för återanvändning, avfallshantering finns i större utsträckning med i kommunernas planarbete, upphandlare har involverats, frågan om farligt avfall finns med vid tillsyn och deponeringen har minskat bl.a. Utredningen om åtgärder vid extraordinära har dessutom nyligen påbörjats.
SÖRABs mottagningsanläggning för matavfall invigdes i september 2010
Nolltolerans gäller för farligt avfall i soppåsen!
Mobil ÅVC
Möjlighet till återbruk finns nu på alla SÖRABs återvinningscentraler.
Soplektion med SÖRABs skolinformatör.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår