Hushållens sopor kartlagda – återvinningen och kvaliteten behöver bli bättre

År 2009, 2012 och nu 2016 har innehållet i våra sopor från villor och flerbostadshus undersökts. Detta för att se hur insamlingssystem och information fungerar i de nio SÖRAB-kommunerna. Det är också ett underlag för att mäta och prioritera åtgärder som behöver göras för att nå målen i den gemensamma avfallsplanen fram till år 2020.

Plockanalyserna har utförts på restavfallet ifrån villahushåll och flerbostadshushåll i samtliga SÖRAB-kommuner. De innebär att två plockanalyser har utförts per kommun. Resultatet ger en bild av vad som slängs i hemmets soppåse och kan därigenom används som verktyg för att utvärdera SÖRABs och kommunernas arbete med informationskampanjer, insamlingssystem och andra insatser som utförts under delmålsperioden 2013-2016.

I den bästa av världar består soppåsen endast av brännbart restavfall, medan matavfall samlas in i separat kärl och förpackningar, el- och farligt avfall samt icke brännbart samlas in genom egna flöden. I Figur 1 och 2 nedan kan vi se att hela 36% av avfallet från flerbostadshus och 37% från villor består av förpackningar och tidningar. Förpackningar och tidningar är material som ligger under producentansvaret och ska samlas in via producenternas system, t ex återvinningsstationer, så att de kan materialåtervinnas. Det innebär att 37% av det hushållsavfall som går till förbränning från SÖRAB-kommunerna varje år inte är kommunens ansvar och är dessutom fullt återvinningsbara resurser.

30% av soppåsen i flerfamiljshus, och 28% i villor, består av matavfall. Det är avfall som vi istället vill samla in i ett separat flöde för att bättre ta till vara på nyttan i form av biogas och biogödsel. Från och med 2015 erbjuder samtliga SÖRAB-kommuner sina invånare abonnemang för insamling av matavfall, men än är det bara Sundbyberg som sticker ut med anmärkningsvärt låga mängder matavfall i restavfallet, för både villor och flerbostadshus.

Målen i avfallsplanen menar att minst 50% av allt hushållsavfall som ansamlas i hemmen kan återvinnas. Restavfallet är det som i figur 1 och 2 står som ”övrigt brännbart” och är det avfall som är menat för soppåsen. Restavfallet mäts alltså upp till 25% (flerbostadshus), respektive 27% för villor. Här bör understrykas att figur 1 och 2 visar andelar. Det innebär att om vi i ett scenario skulle minska våra sammanslagna viktmässiga mängd avfall genom att minska exempelvis matavfallet så skulle exempelvis andelen förpackningar öka. Figur 1 och 2 säger alltså inget om de faktiska vikterna, men kan däremot användas som en pekpinne för utvecklingsområden inför delmålsperioden 2017-2020.

Sammansättning på brännbart avfall från villor - SÖRAB (vikt%)

Sammansättning på brännbart avfall från flerbostadshus - SÖRAB (vikt%)

Figur 1: Visar den procentuella uppdelningen mellan olika avfallsfraktioner av restavfallet ifrån flerbostadshushållen i hela SÖRAB-regionen.

Figur 2: Visar den procentuella uppdelningen mellan olika avfallsfraktioner av restavfallet ifrån villahushållen i hela SÖRAB-regionen.

Arbetet med att bearbeta resultaten ifrån plockanalysen kommer att fortsätta under sommaren och hösten och därefter kommer en djupare rapportering att publiceras.

Mycket förpackningar i soppåsarna! Material som ska samlas in via producenternas system och återvinnas.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår